: หมายเหตุ :

User name และ Password ใช้เหมือนกัน กับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย